207 lượt xem Electric motors

Heavy duty roller table motors

SSeries

 • Size: 63 - 315
 • Torque: up to 8020 Nm
 • Transmission Ratio: 7-16000
 • Application: Value
 • Origin: Italia

Hình ảnh

Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...

Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...

Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh..

Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...

Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...Nội dung mô tả chi tiết bao gồm hình ảnh và văn bản tùy chỉnh...

 

 • Universal mounting
 • Forced ventilation for an easy thermal power dissipation
 • Higher worm eciency
 • Lower power consumption
 • Noiselessness, constant performance also for the heaviest applications
 • High performance and reliability

Danh mục Sản phẩm

Sản phẩm mới nhất

02 862 757 005